KARTA DUŻEJ RODZINY

10% zniżki dla posiadaczy KDR na książki WYDAWNICTWA M  z wykluczeniem kategorii WYPRZEDAŻ oferowane online przez księgarnię  Klubpdp.pl, https://klubpdp.pl/

Rabat łączy się z innymi promocjami.

Aby skorzystać ze zniżki użyj kodu rabatowego KDR podczas dokonywania zakupu i wpisz numer karty w miejscu: komentarz do swojego zamówienia.

Konkurs Z MATYLDĄ KREATYWNIE

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin konkursu „Z Matyldą kreatywnie ” – dalej jako „Regulamin” określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu „Z Matyldą kreatywnie ”.

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Z Matyldą kreatywnie” – dalej również jako „Konkurs” – jest Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie al. Juliusza Słowackiego 1/6 NIP: 677-005-03-56, REGON 351503284, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121018, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs trwa od dnia 27 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

4. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż w dniu 30 listopada 2022 r.

5. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa M Sp. z o.o., a także członkowie ich najbliższej rodziny.

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej „Uczestnikiem”, która:

a. dokona zakupu książki dowolnej książki dla dzieci z Wydawnictwa Mał Em w trakcie Międzynarodowych Książki w Krakowie w dniach 27.10.2022 – 30.10.2022;

b. wykona zadanie konkursowe ukryte pod kodem QR na planszy dołączonej do książki;

c. przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

2. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może wziąć w nim udział tylko raz.

3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Za chwilę przystąpienia do Konkursu uznaje się dzień przesłania pracy konkursowej na adres mailowy klubiskierek@gmail.com

5. Prace, które wpłyną do Organizatora po terminie 30 listopada 2022 r. nie będą brały udziału w wyłonieniu zwycięzcy.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Uczestnik Konkursu (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu (pracy konkursowej) oświadcza, iż:

– Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych (zdjęcia pracy plastycznej), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich;

– wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;

– udziela Organizatorowi i Głównemu Partnerowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu;

– udziela Organizatorowi i Głównemu Partnerowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (fotografii oraz ich opisów, tytułów) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f. użyczanie i najem utworu oraz egzemplarzy, na których utwór został w całości lub w jego dowolnych fragmentach utrwalony, oraz wymianę nośników, na których utwór utrwalono;

g. rozpowszechnianie utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne udostępniania, wykonania, wyświetlenia, wystawienia, odtwarzania, nadawania i reemitowania, oraz w sieciach telekomunikacyjnych;

h. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej. – wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora.

§ 3. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Rejestracja Uczestników Konkursu następuje za pomocą formularza zamieszczonego pod kodem QR z zadaniem konkursowym, poprzez podanie własnych, prawdziwych danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora; Uczestnik zobowiązany jest do wysyłki formularza wraz z zadaniem konkursowym na adres mailowy klubiskierek@gmail.com

2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika lub zgłoszenia potrzeby ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

§ 4. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora.

2. Komisja wyłoni Zwycięzcę Konkursu na podstawie oceny pracy konkursowej. Nagrodzona praca charakteryzująca się starannością wykonania i kreatywnością.

3. Komisja działa kolegialnie. Posiedzenia Komisji jest niejawne. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez jej Przewodniczącego.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej pisemnie na adres wskazany w formularzu konkursowym.

§ 5. NAGRODA

1. W konkursie „Z Matyldą kreatywnie ” ogłoszenie zwycięzcy następuje w dniu 9 grudnia 2022 r.

2. W konkursie wyłonionych zostanie 1 zwycięzca; 3 uczestników otrzyma wyróżnienia.

3. Główną nagrodą dla zwycięzcy jest bon o wartości 200 zł do sklepu Klubu PDP na wszystkie produkty znajdujące się w kategorii „ISKIERKA”; osoby wyróżnione w konkursie otrzymają po jednym egzemplarzu książki „Królowa Śniegu”.

4. Lista osób nagrodzonych pojawi się na stronie na Facebooku Wydawnictwa Małe Em. Zwycięzcy zostaną również poinformowani o wygranej mailowo.

5. W przypadku osób wyróżnionych w konkursie, warunkiem odebrania nagrody, jest podanie danych do jej wysyłki.

6. Bon dla zwycięzcy zostanie przekazany za pośrednictwem maila podanego podczas zgłoszenia

§ 6. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora: Wydawnictwo M Sp. z o.o., A. Juliusza Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przeciwko Wydawnictwo M Sp. z o.o. w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wygranej.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych jest Organizator.

2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i miejscowości, z której pochodzi na stronach internetowych Organizatora.

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku zmian w regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie https://www.klubpdp.pl

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem przez mail: klubiskierek@gmail.com

5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Wydawnictwa M Sp. z o.o.

6. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

8. Niniejszy Konkurs nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Loading...